Kranførere

Leje og handelsbetingelser

Generelle betingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler samt betingelser anvendelse, for enhver samhandel der indgås med Kranfører Vikaren ApS. Kranfører Vikaren ApS. forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og handelsbetingelser uden forudgående varsel. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og Kranfører Vikaren ApS, betegnes som udlejer.

Kunden stiller parkeringsplads til rådighed, eller kan blive opkrævet for udgifter til parkering i forbindelse med arbejdet.
Hvis bestilt arbejde ikke aflyses rettidigt gælder det, at:
  • på hverdage opkræves minimum 6 timer. Overarbejdstillæg faktureres jf. prisaftale.
  • på weekender og helligdage vil der blive opkrævet det bestilte antal timer, og aldrig mindre end 6 timer pr dag. Overarbejdstillæg faktureres jf. prisaftale.
Rettidig aflysning betyder:
  • For arbejde, der ligger i hverdage, skal afbestilling ske inden for normal telefontid 8-16 mandag til fredag, senest 24 timer før vagten begynder.
  • For arbejde, der ligger i weekender, skal det således være aflyst senest torsdag kl 16.00
  • For arbejde, der ligger på søgnehelligdage, gælder ovenstående ligeledes.

Udlejers forpligtelser og rettigheder

Når lejer retter henvendelse til udlejer med ønsker at leje personale hos udlejer, betragtes dette som en opfordring til at give tilbud på forespørgslen her under, hvilket personale ønskes lejet, hvor meget personale ønskes lejet, hvilke kvalifikationer skal pågældende personale besidde ex. stort kørekort, kran certifikater og erfaring etc. og hvilken periode det pågældende personale ønskes lejet. I øvrigt kan parterne i stedet indgå aftale om et længerevarende samhandelsforhold. De nærmere vilkår herom aftales i en separat aftale, idet nærværende aftales vilkår skal være gældende mellem parterne, med mindre der skriftligt er aftalt andet. Udlejer er arbejdsgiver for det udlejede personale, og fortager derfor aflønningen, herunder indeholdelse af A-skat, og feriepengeforpligtelser, samt øvrige relaterede ydelser, for de pågældende medarbejdere. Det udlejede personale er udstyret med udlejeres almindelige arbejdstøj, sikkerhedssko, hjelm og synligheds vest. Hvis det udlejede personale skal udføre arbejde, der kræver specielt arbejdstøj, masker eller lignende eller lejer i øvrigt ønsker dette anvendt, skal lejer selv stille dette til rådighed for medarbejderne. Udlejer er ansvarlig for, at det lejede personale er fagmæssigt uddannet/kvalificeret til at udføre det bestilte arbejde. Udlejer har imidlertid ikke instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, idet instruktionsbeføjelsen, herunder retten til at tilrette arbejdet påhviler lejer.

Lejers forpligtelser og rettigheder

Lejer er forpligtet til at betale den aftalte ydelse for det lejede personale i henhold til udlejers generelle leje og handelsbetingelser Lejer er forpligtet til at betale kørselsgodtgørelse efter statens gældende takster, idet omfang at det udlejede personale bliver bedt om at bruge egen eller udlejers køretøj i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre andet er skrifteligt aftalt. Lejer er forpligtet til at betale skurpenge efter gældende regler Lejer forpligter sig til at instruerer det lejede personale og sørger for, at de er behørigt orienteret, om det arbejde der skal udføres, herunder forsyner dem med nødvendigt materiel, tegninger og specifikationer eller andet der er nødvendigt for arbejdets korrekte udførelse. Lejer forpligter sig til at drage omsorg for, at det udlejede personale, og søger for at arbejdet udføres under betryggende forhold, herunder i henhold til gældende arbejdsmiljøregler. Lejer tegner sædvanlig ansvars- og arbejdsskadeforsikring for det lejede personale, Idet lejer bærer arbejdsgiveransvaret for det lejede personales handlinger. I tilfælde af at det udlejede personale forvolder skadegørende handlinger mod personer, ting eller ejendom, er lejer ansvarlig herfor.

Lejer er således forpligtet til at friholde udlejer for ethvert krav, der rejses af det udlejede personale eller tredjemænd.

Yderligere forpligtigelse

Hvis brugervikrsomheden ønsker at fastansætte vikaren, kan dette gøres mod betaling af et aftalt jobformidlingshonorar.

Reklamation og mangler

Hvis lejer ikke finder, at det lejede personale opfylder de af lejer opstillede kvalifikationskrav, eller på anden måde ikke er tilfreds med det lejede personale, er lejer forpligtiget til staks at rette henvendelse til udlejer herom. Udlejer er forpligtiget til hurtigst mugeligt at fremsende erstatningspersonale, et det omfang udlejer erkender en eventuel reklamation. Ved reklamation, er lejer som minimum forpligtiget til at betale for det bestilte lejede personaler, frem til lejer har rettet henvendelse til udlejer herom. Udlejer hæfter ikke for det lejede personales udførte arbejde. Lejer kan således ikke rejse krav eller erstatningskrav mod udlejer vedrørende, det af udlejede personales, udførte arbejde, men mindre udlejer har handlet uagtsomt. Udlejer har intet ansvar overfor hverken direkte eller indirekte tab, såsom driftstab, avancetab eller andre tab, af en hver art nævnes kan, leje eventuelt måtte have eller få.

Misligholdelse

Hvis der sker overtrædelser af nærværende generelle leje og handelsbetingelser eller betalings betingelser vil dette blive betragtet som misligholdelse fra lejers side, misligholdelse af enhver art berettiger udlejer til, uden varsel at hjemkalde det udlejede personale.

Forsikring

Nedenstående er er udtræk fra aes.dk


Vikarer er omfattet af arbejdsskadeloven

Vikarer, der er ansat ved et vikarbureau, er normalt omfattet af arbejdsskadeloven, når de er udsendt via bureauet.

Det specielle for vikarer er spørgsmålet om, hvem der efter arbejdsskadeloven er den arbejdsgiver, der skal forsikre vikaren og anmelde en arbejdsskade.

Hvem er arbejdsgiver for en vikar efter arbejdsskadeloven?

Vikarer er normalt ansat og lønnet af et vikarbureau, men de udfører typisk deres arbejde for en helt anden arbejdsgiver.

Når vi i forhold til arbejdsskadeloven skal vurdere, hvem der er arbejdsgiveren, er det vigtigere, hvilken arbejdsgiver der har nytte af vikarens arbejde og instruerer vikaren (oftest brugervirksomheden), end hvilken arbejdsgiver der udbetaler vikarens løn (vikarbureauet).

For vikarer er hovedreglen derfor, at det er den virksomhed, som bestemmer, hvad vikaren laver på et givent tidspunkt, der har pligt til at forsikre vikaren og at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Så længe en person arbejder som vikar hos en brugervirksomhed, er det denne virksomhed, der har pligt til at forsikre vikaren og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Sker uheldet omvendt, mens vikaren er i transport mellem to vikariater eller til møde hos vikarbureauet, så er det bureauet, der har pligt til at forsikre vikaren og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader.

+45 5353 0052
kontakt@hemigroup.dk